Πολιτική Ποιότητας

Posted · Add Comment

Η επιχείρηση θεωρεί ότι η επίτευξη των προκαθορισμένων και μετρήσιμων στόχων περνά μέσα από την ικανοποίηση των πελατών της, τη συνεχή βελτίωση των διεργασιών της και την κατάρτιση και ανάπτυξη του προσωπικού.

Παράγει και πωλεί προϊόντα ικανοποιώντας απαιτήσεις και προσδοκίες πελατών.

Η ποιότητα των παρερχομένων από αυτή προϊόντων πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος κάθε εργαζόμενου στην εταιρεία.

Κάθε τμήμα της εταιρείας έχει, σχετικά με την ποιότητα των παραγομένων προϊόντων και παρεχομένων υπηρεσιών, την αναλογούσα σε αυτό υπευθυνότητα, καθώς η ποιότητα προέρχεται και από την επιδεξιότητα των προσώπων που δρουν κατά την πώληση την κατάστρωση των μακετών και παραγωγή των τελικών προϊόντων.

Το προσωπικό εκπαιδεύεται συνεχώς για να προσαρμόζεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς, των πελατών, στα νέα προϊόντα που παράγει η εταιρεία, στη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εκτελούμενων διεργασιών και στους τρόπους επίτευξης των στόχων που θέτει η εταιρεία.

Οι στόχοι της επιχείρησης που αφορούν τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του υλοποιούμενου Σ.Δ.Π. τίθενται, ελέγχονται και αναθεωρούνται κατ’ έτος κατά την ανασκόπηση στο συμβούλιο ποιότητας της επιχείρησης. Η πολιτική ποιότητας επανεξετάζεται και αν απαιτείται αναθεωρείται από το συμβούλιο ποιότητας.

 Η επιχείρηση δεσμεύεται να υποστηρίζει με υλικά μέσα και ανθρώπινο δυναμικό (αν απαιτηθεί) τους στόχους ποιότητας που κάθε φορά τίθενται και να γνωστοποιεί την πολιτική της για την ποιότητα καθώς και το νομικό –κανονιστικό πλαίσιο εντός του οποίου πρέπει να λειτουργεί, σε όλο το προσωπικό.

Τέλος η εταιρεία έχει την απαίτηση από όλους να συμβάλλουν ενεργά στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών και στη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών της.

Η Διοίκηση

Πολιτική Ποιότητας

Comments are closed.

 
 
Ζήτηση Προσφοράς
×
Request a Quote
×
Στείλτε μας το μήνυμα σας
×
Send us your message
×
Υποβολή Βιογραφικού
Upload
×
Υποβολή Βιογραφικού

Upload

×
Θέλω να γίνω συνεργάτης!
×
Μιλήστε μας ελεύθερα
×