Τροποποιήσεις-Ακυρώσεις

Posted · Add Comment

Τροποποιήσεις ή ακυρώσεις από την πλευρά του πελάτη δεν γίνονται δεκτές όταν έχει αρχίσει η εκτύπωση των προϊόντων από την επιχείρηση. Σε περίπτωση έγκαιρης ειδοποίησης, μπορεί να γίνει δεκτή τροποποίηση, με ταυτόχρονη χρέωση της έως τότε παραχθείσας εργασίας.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

  1. Τα εμπορεύματα είναι παραδοτέα στην έδρα της πωλήτριας. Σε κάθε άλλη περίπτωση μεταφέρονται για λογαριασμό και με ευθύνη του αγοραστού, εκτός εγγράφου συμφωνίας ή σύμβασης

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

  1. Κάθε αμφισβήτηση σχετικά με την παραλαβή, την ποιότητα, την ποσότητα και την αξία των παραλαμβανομένων εμπορευμάτων πρέπει να διατυπώνεται εγγράφως και εντός δύο εργασίμων ημερών από την παραλαβή. Διαφορετικά, θα τεκμαίρεται ότι τα εμπορεύματα παραλήφθηκαν ανεπιφύλακτα, ακόμη κι αν δεν υπογράφηκε το συνοδευτικό στοιχείο από τον αγοραστή για οποιοδήποτε λόγο.

 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ

  1. Η εξόφληση του τιμολογίου γίνεται εντός του χρονικού διαστήματος, που έχει συμφωνηθεί στο Δελτίο Παραγγελίας. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να ξεπερνά τις 90 μέρες από την ημερομηνία έκδοσης του Δελτίου Αποστολής, εκτός αν αυτό ρητά αναφέρεται στο δελτίο παραγγελίας. Κάθε επιπλέον καθυστέρηση επιβαρύνεται με το νόμιμο τόκο.
  2. Κάθε καταβολή χρημάτων αποδεικνύεται μόνο με ιδιαίτερη έγγραφη απόδειξη της πωλήτριας εταιρίας ή, κατόπιν σχετικής συμφωνίας, με τραπεζική απόδειξη κατάθεσης στο λογαριασμό της πωλήτριας με σχετική αναφορά του εξοφλούμενου τιμολογίου σ’ αυτήν.
  3. Μέχρι της πλήρους αποπληρωμής του τιμήματος, η νομή και η κυριότητα των πωλουμένων παραμένει στην πωλήτρια εταιρία. Η καθυστέρηση της πληρωμής του τιμήματος παρέχει στην πωλήτρια το δικαίωμα να απαιτήσει την ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος πλέον των νόμιμων τόκων υπερημερίας και εξόδων.

 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

  1. Ο αγοραστής αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας σύμβασης πώλησης με την παραλαβή του παρόντος στοιχείου.
  2. Οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνο εγγράφως.
  3. Για κάθε διαφορά σχετικά με την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Τροποποιήσεις-Ακυρώσεις

Comments are closed.

 
 
Ζήτηση Προσφοράς
×
Request a Quote
×
Στείλτε μας το μήνυμα σας
×
Send us your message
×
Υποβολή Βιογραφικού
Upload
×
Υποβολή Βιογραφικού

Upload

×
Θέλω να γίνω συνεργάτης!
×
Μιλήστε μας ελεύθερα
×